O nas

„Terapia nie jest po to, by Twoje dziecko przestało być autystyczne. Jest po to, by pomóc Twojemu dziecku odnieść sukces z autyzmem.”

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Droga do sukcesu” jest szkołą specjalną dla dzieci z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Organem prowadzącym szkołę jest Krajowe Towarzystwo Autyzmu z siedzibą w Kielcach przy ulicy Mieszka I.

Szkoła zapewnia możliwości wszechstronnego rozwoju ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w bezpiecznym i przyjaznym środowisku. Na podstawie wnikliwej obserwacji psychologiczno-pedagogicznej oraz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia tworzony jest Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny. Wymagania edukacyjne dostosowane są do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia. Dbając o wszechstronny rozwój naszych uczniów, szczególny nacisk kładziemy na relacje społeczne. Organizujemy częste wyjścia do miejsc użyteczności publicznej, wycieczki tematyczne oraz krajoznawcze, wyjazdy na „Zieloną Szkołę”.

Oferujemy również:
– zajęcia indywidualne i grupowe,
– szkolenia i warsztaty dla rodziców,
– odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka,
– ciepłą i przyjazną atmosferę sprzyjającą edukacji ucznia,
– wycieczki edukacyjne,
– wyjazdy na Zieloną Szkołę,
– imprezy okolicznościowe,
– możliwość korzystania ze świetlicy.

Zajęcia realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli i specjalistów, którzy na bieżąco podnoszą swoje kompetencje w zakresie odpowiednich metod i technik pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


WYBRANE METODY PRACY Z DZIEĆMI:
– Stosowania Analiza Zachowania,
– alternatywne metody komunikacji,
– metoda symultaniczno- sekwencyjna nauki czytania wg. J. Cieszyńskiej.
ZAJĘCIA:
• Zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową,
• Terapię opartą na założeniach Stosowanej Analizy Zachowania,
• Zajęcia rewalidacyjne,
• Zajęcia z Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej,
• Zajęcia Integracji Sensorycznej,
• Rehabilitację,
• Zajęcia logopedyczne,
• Indywidualne zajęcia z psychologiem,
• Trening Umiejętności Społecznych,
• Trening słuchowy Metodą TOMATISa,
• Zajęcia na basenie w ramach zajęć wychowania fizycznego.

Nasza kadra

Nauczyciele